Условия за ползване

Внимателно прочетете този документ, преди да използвате уебсайта www.sectron.com, Центъра за поддръжка, Портала за партньори или други информационни ресурси/системи на Сектрон (всички заедно наричани по-долу „Сайт/а“). Ако използвате Сайта (разглеждате съдържанието му, правите регистрация, кликвате върху линк или бутон, с изключение на линка към тези Условия за ползване („Условия“) и т.н.) се счита, че изрично и безусловно приемате и сте съгласни с тях. В случай, че не приемате Условията, не използвайте Сайта!

1. Общи положения.

1.1. Условията регламентират достъпа и ползването на Сайта и използването му ("Условията").

1.2. Уебсайтът www.sectron.com може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима в случаите, посочени в чл. 2.1.

1.3. За ползването на Сайта важат ограниченията както при регистрация, посочени в чл. 2.3.

1.4. Всички търговски наименования и марки, публикувани на Сайта, са собственост на съответните компании.

1.5. Вие нямате право да копирате съдържание от Сайта или сродните му домейни без разрешението на Сектрон.

1.6. В Условията, освен ако контекстът не определя/изисква нещо друго:

1)       заглавията са използвани само за удобство и не оказват влияние при тълкуване текстовете на Условията;

2)       думите, използвани в единствено число, включват и множествено число, както и обратно;

3)       позоваването на раздел, член, точка или приложение е позоваване на раздел, член, точка или приложение от Условията.

 

2. Регистрация.

2.1. Регистрацията е напълно доброволна и безплатна и е необходима в следните случаи:

1)       ако желаете достъп до специализирана информация на уебсайта www.sectron.com – ценови листи, брошури, ръководства и други в раздел „Библиотека“;

2)       ако желаете да получавате периодично електронния бюлетин на Сектрон;

3)       ако желаете да ползвате Портала за партньори и Центъра за поддръжка на Сектрон.

2.2. Във връзка с регистрацията Сектрон обработва лични данни съгласно Политиката за поверителност и защита на личните данни на Партньори на „Сектрон“ ООД („Политика“), с която може да се запознаете тук.

2.3. В Сайта могат да се регистрират единствено лица, които са навършили 18 години и са дееспособни. За да се регистрирате в Сайта Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен. Сектрон не носи отговорност в случай на регистрация в Сайта от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност, тъй като не извършваме каквито и да е проверки в тази връзка, както и не събираме каквито и да е лични данни относно възрастта и дееспособността на лицата, регистрирани в Сайта.

2.4. При регистрацията Вие нямате право да:

1)       използвате за „потребителско име“ понятия, изрази, словосъчетания и други подобни, които нарушават права на трети лица, включително права на интелектуалната собственост;

2)       използвате „име“, което е различно от Вашето собствено;

3)       използвате „e-mail“ и/или „адрес“, ако те не са Ваши лични, без да разполагате с пълните права за това от техния собственик;

4)       използвате „фирма“, без да разполагате с пълните права за това от управителния орган на съответното дружество;

5)       посочвате данни, които са неверни, непълни и неактуални;

6)       използвате съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна.

2.5. Сектрон има право, ако установи, че ограниченията чл. 2.4. са нарушени, както и при съмнения, че нарушавате по друг начин Условията и/или нормативни изисквания, да прекрати Вашата регистрация в Сайта. В този случай Сектрон няма да носи каквато и да е отговорност спрямо Вас.

2.6. Регистрацията се извършва лично, като не се допуска извършване на регистрация от името на други лица. При регистрация трябва да попълните задължителните полета в регистрационната форма.

2.7. С натискане на бутона „ИЗПРАТИ“ или на друг бутон с аналогична функция в края на регистрационната форма Вие:

1)       декларирате, че отговаряте на изискванията по чл. 2.3.;

2)       декларирате, че не нарушавате ограниченията по чл. 2.4.;

3)       декларирате, че сте упълномощени от управителния орган на дружеството, чиято „фирма“ или други данни сте посочили в регистрационната форма, безусловно да приемете Условията;

4)       изрично и безусловно декларирате, че:

a.       доброволно предоставяте на Сектрон личните си данни, които сте попълнили в регистрационната форма, и които се съдържат в „онлайн идентификаторите“ при използване на Сайта, описани в Политиката;
b.       сте запознат с Условията и Политиката и ги приемате изцяло и без възражения;
c.       давате съгласието си, Сектрон да обработва личните Ви данни, които сте попълнили в регистрационната форма, и които се съдържат в „онлайн идентификаторите“, по начина и при условията, посочени в Политиката.
2.8. След изпращане на регистрационната форма ще получите имейл за потвърждаване на регистрацията си. При успешно потвърдена регистрация, ще бъде създаден Ваш профил в Сайта, който ще съдържа данните от регистрационната форма.

2.9. Вие можете по всяко време да редактирате данните, съдържащи се във Вашия профил.

2.10. Вие се задължавате да:

1)       поддържате данните във Вашия профил актуални;

2)       прекратите регистрацията си в случай, че възникне някое от ограниченията по чл. 2.4.

2.11. При прекратяване на регистрацията Ви в Сайта по каквато и да е причина, Сектрон изтрива всички данни от Вашия профил така, че да не е възможно възстановяването им по никакъв начин. След това ние няма да обработваме личните Ви данни, получени от Вас при регистрацията и/или при редактирането им във Вашия потребителски профил. 

2.12. С оглед на ограниченията по чл. 2.4., точки 3 и 4, както и на декларацията по чл. 2.7., т. 3, Сектрон си запазва правото да изиска представянето на допълнителни документи, включително подписани (саморъчно или с електронен подпис), за допълнително удостоверяване на обстоятелства.

2.13. При желание от Ваша страна, можете по всяко време за закриете профила си на Сайта (прекратяване на регистрацията) чрез изпращане на искане за това на unsubscribe@sectron.com.

Моля имайте предвид, че при закриване на профила, достъпът Ви до специализираната информация по чл. 2.1., т. 1 ще бъде преустановен и повече няма да получавате електронния бюлетин на Сектрон.

 

3. Промени.

3.1. Сектрон си запазва правото да добавя нови, да променя или да премахва съществуващи функционалности и/или услуги и/или информация на Сайта, без да е необходимо предварително предупреждение или съгласие от Вас.

3.2. Условията е възможно да бъдат променяни при упражняване на правото на Сектрон по чл. 3.1., както и при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат публикувани на Сайта.

3.3. Условията са актуални към 23.05.2018 г.

 

4. Други.

4.1. Освен при умисъл или при груба небрежност, Сектрон не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на:

1)       ползване или невъзможност за ползване на Сайта, включително на регистрация или невъзможност за регистрация;

2)       заличаване на регистрацията Ви, респективно изтриване на Вашия акаунт и съдържащите се в него данни в съответствие с Условията.

4.2. В случай, че някоя от клаузите по Условията се окаже недействителна, това няма автоматично да води до недействителност на други клаузи.

4.3. За неуредените в Условията въпроси се прилага законодателството на Република България.